Stadgar

 

Stadgar för Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi (sflk)

§ 1. Namn

Föreningens namn är Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi.

Föreningens hemsida är: www.sflk.se

§ 2. Syfte

Föreningens ändamål och syfte är att verka för den lösningsfokuserade korttidsterapins utveckling och främjande i Sverige genom:

·      att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom den lösningsfokuserade korttidsterapin och dess gränsområden

·      att främja spridning av vetenskapliga och eljest användbara arbeten genom publikationer och konferenser

·      att representera den lösningsfokuserade korttidsterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör detta

·      att verka för spridning och information om den lösningsfokuserade korttidsterapin som behandlingsmetod i olika sammanhang

·      att främja kontakterna mellan de, inom den lösningsfokuserade korttidsterapin, verksamma inom och utom Sverige

·      att verka för att svenska och nordiska kongresser kommer till stånd

§ 3. Medlemskap

Medlemskap erhålls genom att erlägga av årsmötet fastställd avgift. Medlem i föreningen kan den bli som ansluter sig till föreningens ändamål och syfte.

§ 4. Tidskrift

Tidskrift ska ges ut i någon form.

§ 5. Verksamhetsår

Verksamhetsår för föreningen löper från 1/1 till 31/12. Styrelsen äger rätt att förkorta eller förlänga verksamhetsåret för att möjliggöra årsmöte i samband med kongresser.

§ 6. Årsmöte

Årsmötet hålls under kalenderårets första kvartal. Årsmötet utlyses minst 4 veckor i förväg på föreningens hemsida samt, om möjligt, i föreningens tidskrift. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

·      val av mötesordförande

·      val av sekreterare samt två justeringsmän

·      årsmötets stadgeenliga utlysande

·      styrelsens verksamhetsberättelse

·      styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret

·      revisionsberättelse

·      ansvarsfrihet åt avgående styrelsen

·      val av halva antalet styrelsemedlemmar för en mandatperiod på två år

·      val av styrelse

·      val av två revisorer

·      val av vetenskaplig sekreterare – mandatperiod 2 år varför valet sker vartannat år

·      val av valberedning om tre personer

·      fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår

·      inkomna motioner

·      övriga frågor

§ 7. Valberedning

Valberedning nominerar till årsmötet kandidater till poster i styrelsen. Vidare föreslår valberedningen mötesfunktionärer till årsmötet.

§ 8. Styrelsen

Styrelsen har att utse poster i styrelsen.
Styrelsen handhar de löpande angelägenheterna mellan två årsmöten.
Styrelsen har i uppdrag att utge föreningens tidskrift.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 9. Mandattid

Mandattiden för styrelsens medlemmar är två år. Ordningen är att hälften av styrelsens medlemmar väljs på två år vid varje årsmöte.

§ 10. Motioner

Motion till årsmötet skall ha inkommit till föreningens styrelse senast 4 veckor innan årsmötet äger rum.

§11. Firma

Firmatecknare utses av styrelsen.

§12. Stadgeändring/föreningens upplösande

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösande skall fattas av två på varandra följande årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

Antagna av konstituerande möte 2 april 2011