SFLK-märkning – Certifiering

Ge dina synpunkter på nedanstående förslag från utbildningsgruppen.

Sammanfattning av arbetet från utbildningsgruppen angående SFLK-märkning

Vårt syfte och vår förhoppning är att följande dokument kommer att hjälpa de nya i styrelse att få lite grepp om utbildningsgruppens arbete. Vi hoppas också att den här informationen kommer att underlätta för styrelsen att ta ställning kring vårt fortsatta uppdrag alternativ för nerläggning av hela idén med certifiering.

 Bakgrund

SFLK bildades som en gemensam sammanslutning för organisationer och personer som på olika sätt har anammat och använt sig av lösningsfokuserad terapi och/eller arbetssätt. Syftet var att stärka ställningen för lösningsfokuserat synsätt och bli en mer accepterad inriktning i Sverige. Ett sätt att stärka detta är att både bredda utbudet och också kvalitetssäkra utbudet av utbildningar och finna gemensamma kriterier för lösningsfokuserad kompetens.

Sedan SFLK bildades har föreningen därför undersökt möjligheten att både kunna bedriva egna utbildningar och utforma kriterier för andra utbildare och utbildningsanordnare. Utbildningarna som avses kan vara grundläggande utbildningar, fördjupningsutbildningar och specialinriktade utbildningar inom exempelvis terapi, pedagogik, ledarskap, organisation, coachning och handledning.

Uppdrag från styrelsen

En utbildningsgrupp tillsattes av SFLK:s styrelse och fick i uppdrag att skapa ett underlag att framläggas för styrelsen. Underlaget skulle innehålla förslag på tänkbara utbildningar, utbildningsmaterial, kriterier och hur examinationen skall genomföras.

Utbildningsgruppens arbete

Gruppen har arbetat kontinuerligt sedan SFLK startades 2011 med frågorna kring lösningsfokuserade utbildningar. En grundlig kartläggning av lösningsfokuserade utbildningar har genomförts och även undersökt hur andra inriktningar och synsätt genomför sina certifierande utbildningar och kurser. Gruppen har även varit i kontakt med universitet och högskolor för att undersöka möjligheterna att vara en del av eller ingå i deras utbildningsutbud. Ett spår har varit att undersöka om det finns möjlighet att bedriva lösningsfokuserad psykoterapeutisk utbildning.

Gruppen har även blivit kontaktad av utbildare med lösningsfokuserad inriktning från Finland som hade önskemål att samverka med oss, men efter diskussioner i SFLK:s styrelse beslöts att inte ingå i något samarbete med dem.

Utbildningsgruppen har haft en kontinuerlig dialog med SFLK:s styrelse under hela arbetsprocessen och arbetet utmynnade i ett förslag att fortsätta på tråden med SFLK-märkning vilket kan beskrivas som en sk lösningsfokuserad certifiering. Den lösningsfokuserade certifiering består av att man har utsedda examinatorer som godkänner personer som vill bli sk SFLK-märkta.

 Förslag

Utbildningsgruppen har lämnat följande förslag till styrelsen för SFLK:

För att bli examinator

 1. Den som är intresserad av att bli examinator skickar in en ansökan till styrelsen för SFLK.
 2. Styrelsen anlitar 3 erkänt kompetenta utövare av lösningsfokuserat arbetssätt – så kallade ”lösningsexperter”. Dessa skall inte vara ”jäviga” med de eller den som är sökande. De tre ”lösningsexperterna” bedömer de sökande och ger sin rekommendation till styrelsen som i sin tur utser examinatorer.
 3. Godkänd examinator arbetar, (mot betalning) i föreningens syfte, att godkänna de personer som önskar bli SLK-märkta.

 

För att bli SFLK-märkt (arbetsnamn)

 1. Personen skickar in material samt betalar en summa för att bli prövad av SFLK.
 2. 2-3 examinatorer går igenom materialet och bedömer detta samt godkänner/underkänner det enligt kriterier som satts upp.
 3. Efter godkännande av examinatorerna erhåller personen ett intyg och har rätten att använda sig av SFLK-stämpeln i sina arbeten.

Utbildningsgruppen har gjort ett förslag på kriterierna för examinatorerna (se nedan). Förslaget har varit på remiss till SFLK:s styrelse som återkommit med sina synpunkter och utifrån detta har bifogat förslag utformats (se bilaga: Kriterier för att bli godkänd examinator för SFLK).

Möjlig fortsatt arbetsgång:

1: Att styrelsen tar ett nytt beslut om huruvida man vill gå vidare med lösningsfokuserad certifiering.

Om styrelsen tar beslut på fortsatt utredning av certifiering:

A: Att godkänna, eller revidera, förslaget om hur man utser examinator

B: Att ge utbildningsgruppen i uppgift skapa ett underlag vilket material, vilka kriterier och hur examinationen skall genomföras av personer som vill bli godkända utifrån SFLK-märkning

C: Att ta beslut om att prioritera ersättning till de tre personerna som skall godkänna examinatorerna

D: Att ge utbildningsgruppen i uppdrag att leta upp 3 personer som skulle kunna godkänna examinatorerna samt ta fram vilka kriterier som personerna skall bedöma utifrån

E: Att ge utbildningsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på kostnaden för att bli examinator och SFLK-märkning

F: Att föreningen gör en marknadsföringsstrategi för hur man ökar intresset för att bli SFLK-märkt

 


 

Kriterier för att bli godkänd examinator för SFLK

Grundkrav:

medlem i SFLK samt accepterar och vill verka för SFLKs syfte

Kunskaper/kompetens:

6 terminers (heltid) högskolestudier i samhällsvetenskapliga, medicinska, pedagogiska ämnen eller prästutbildning.

 Godkända utbildningar träningar (som man gått själv)

5 dagars grundutbildning

8 dagars fördjupningsutbildning baserade på inspelade samtal eller rollspel, inom ett specialist område (coachning, terapi, pedagogik mm) utifrån lf

10 års lf arbetslivserfarenhet:

 1. Arbete med människor
 2. Lf handledning på inspelade samtal, på handledning och/eller livehandledning: minst 250 tim totalt och dessutom pågående handledning (minst/lägst peer-handledning)

Praktisk erfarenhet av:

Utbildningar:

Själv ha utbildat i lf (minst 10 grundutbildningar och 5 fördjupningsutbildningar (där det ingått moment av inspelade samtal eller rollspel))

 Handledningar:

Erfarenhet av att själv ha haft lf handledning med minst 15 grupper och/eller individer

Samtalsbehandling (och coachning eller förändringsarbete) individuellt eller grupp/familj:

Minst 8 års klinisk erfarenhet (av 10 års lf arbetslivserfarenhet).

Meriterande erfarenhet:

Minst en presentation på konferens

eller

Minst ett publicerat skrivet material som handlar om lf metod

eller

10 min inspelad utbildningssekvens som är specifikt lf, exempelvis önskad framtid, undantag, bekräftelse alternativt 10 min där man ”ger” handledning

Tillägg/motivering:

Vad är anledningen till att jag vill bli examinator?

Dessutom:

 • Till utbildningsgruppen skall skickas inspelade färdigredigerade sekvenser av 2 kliniska klientsamtal (individuellt och/eller i grupp):
  • 10 min i början av ett första samtal
  • 5 min valfria sekvenser

(totalt 30 min)

 • Bedöms av två av varandra oberoende examinatorer, slumpmassigt valda av utbildningsgruppen.
 • Skriftlig bedömning ska skickas till utbildningsgruppen för sammanställning och eventuella kompletteringar.

* Kommentar: ekvivalering kan ske utifrån kriterier som ej är färdigställda

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *